Krokshults naturreservat

I sydvästra delen av Krokshult ligger Krokshuls kultur- och naturreservat. Det är ett exempel på det äldre småskaliga jordbruk som dominerade södra Sverige en god bit in på 1900-talet. Gården består av små åkrar, ängs- och hagmarker omgärdade av trägärdesgårdar, skog och skogsbete på utmarken.

Sällsynta växter

Den långa traditionen av slåtter och bete har gjort att växter, som behöver just den typen av hävd, finns kvar i Krokshults marker. Här hittar man arter som till exempel fältgentiana, spindelört, klasefibbla, slåtterfibbla, kattfot, jungfrulin, ängsvädd, gullris, brudsporre och sträv nejlikrot.

Många små guldkorn

I naturreservatet finns en liten promenadstig som är märkt med orange markering. Den tar dig till exempel förbi byns gamla fägata, klarbärslunden, mossåker, odlingsrösen, hamlade träd, åkrar och slåtterängar.