Föreningens stadgar

Stadgar för Krokshultsbygdens byalag antagna av årsstämma 1998-02-27

§1 Syfte

Krokshults byalag, som skall vara politiskt, obundet har till ändamål att verka för samhörighet och gemenskap i byn. Byalaget skall också genom olika aktiviteter skapa intresse för byns historia och kultur samt tillvaratagna sina medlemmars intresse för bygdens framtida utveckling.

Särskild vikt skall läggas på att bibehålla byns kulturella särart samt skydda flora och fauna. Nära kontakt skall hållas med länsstyrelsens och kommunens företrädare.

§2 Organisation

Byalagets högsta beslutande instans är byatinget som består av samtliga medlemmar i byalaget. Verkställande och förvaltande organ är styrelsen. Aktivitetsgrupper kan utses av styrelsen. Verksamhetsåret är lika med kalenderår.

§3 Medlemskap

Som medlem i byalaget upptas den som årligen erlägger av byatinget fastställd avgift.

§4 Styrelsen

Styrelsen utgörs av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, tre ordinarie ledamöter jämte fyra suppleanter. Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem. Ordföranden och kassören väljes för ett år. Övriga styrelseledamöter för två år varvid vice ordförande, två ordinarie ledamöter och två suppleanter väljs ena året och sekreterare, en ordinarie ledamot och två suppleanter väljs det andra. Fyllnadsval tillämpas.

Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsmässig då minst fem av ledamöterna är närvarande. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda. Ordförande äger utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsen skall årligen hålla minst fyra protokollförda sammanträden. Ordföranden kallar styrelsen till möte minst en vecka i förväg. Även måste ordföranden kalla styrelsen om minst hälften av ledamöterna så önskar.

Styrelsen ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel som står under deras förvaltning. Byalagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet. Styrelsen kan också inom sig utse två ledamöter som tillsammans tecknar byalagets firma.

§5 Valberedning

Valberedning väljes för ett år och skall bestå av två ledamöter och en suppleant.

§6 Årsstämma och extra byating

Byalagets ordinarie årsstämma hålles före mars månads utgång på begäran av revisorerna. Extra byating hålls enligt styrelsen godfinnande eller då minst tio procent av de röstberättigade medlemmarna skriftligt begär detta. Kallelse till årsstämma utlyses av styrelsen senast 14 dagar och till extra byating senast 7 dagar dessförinnan.

Årsstämma och eventuellt byating är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som deltar i mötet. Medlem som erlagt medlemsavgift samt över 15 år äger rätt att rösta. Röstning med fullmakt är ej tillåtet. Röstning skall ske öppet. Vid val kan dock sluten röstning begäras.

Enkel majoritet gäller och mötesordföranden har utslagsröst. Vid lika röstetal vid val sker lottning. Förslag till dagordning, valberedningens förslag samt motioner med styrelsen yttrande skall delges med kallelsen till årsstämma.

Dagordning vid årsstämma

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 4. Godkännande av kallelsen.
 5. Val av mötesordförande och anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Föredragning av styrelsen verksamhetsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse. Godkännande av balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan med budget.
 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
 12. Val av a) ordförande för ett år. b) kassör ett år. c) ordinarie ledamöter vars mandattid har utgått för två år eller före mandattidens utgång d) suppleanter vars mandattid har utgått för två år eller före mandattidens utgång. e) två revisorer jämte en revisorssuppleant. f) valberedning.
 13. Fråga om omedelbar justering av punkt tolv.
 14. Av medlemmarna ingivna motioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Stämmans avslutande.

§7 Revisorer

Två revisorer och en revisorssuppleant väljes för ett år. Dessa har till uppgift att granska styrelsens förvaltning samt till – eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§8 Motioner

Motioner skall skriftligen lämnas in till styrelsen för yttrande senast den 31 januari.

§9 Stadgeändring och byalagets upplösande

För ändring av dessa stadgar eller upplösande av byalaget fordras beslut med 2/3 majoritet på två efter varandra följande byating varav det första skall vara årsstämma. Det senare skall hållas tidigast tre månader efter det första. Tillgångar disponeras enligt byatingets bestämmande.